Byplan/bygningsreglement

Ekstrakt-afskrift af partiel byplanvedtægt nr. 2 for dele af Havnsø by, Føllenslev-Særslev kommune, offentlig bekendtgjort, men pr, 1/11 - l969 endnu ikke stadfæstet af boligministeriet.

Områdede C (sommerhusområde).

Inden for området må med nedennævnte undtagelser kun opføres sommerhusbebyggelse, og bebyggelsen må alene anvendes til be boelse (natophold) i tidsrummet 1. april – 30. september og udenfor dette tidsrum kun til kortvarige ferieophold, week-ends og lignende.

Der må iøvrigt ikke på ejendommen udøves nogen art af virksomhed, som ved støv, røg, lugt, støj, rystelser eller på anden måde efter kommunalbestyrelsens skøn er til ulempe for de omboende.

Udnyttelsesgraden må ikke overstige 0,1.

Sommerhusenes størrelse skal være mindst 25 m2. Bygningshøjden må ikke overstige 3 m målt fra terræn (niveauplan) til den linie hvor ydervæg og tagflade mødes (bortset fra gavltrekanter).

Tagets vinkel med det vandrette plan må ikke overstige 15°.

Bygninger må ikke opføres nærmere skel mod anden grund end 5 m.

Heller ikke garager, udhuse og lign. mindre bygninger må opføres nærmere skel mod anden grund end 5 m og skal bygges i direkte tilslutning til sommerhuset.

Hegn må i både naboskel og vejskel kun etableres som levende hegn.

Raftehegn og lignende må inden for sommerhusområdet kun anvendes som læhegn i umiddelbar forbindelse med bebyggelsen.


Ekstrakt-udskrift af bygningsreglementets kapitel 13 om sommerhusbebyggelse:

Den i byplanvedtægten fastsatte mindste afstand mellem bygninger og nabo­skel skal overholdes også for så vidt angår altaner, verandaer, hævede terrasser og lignende opholdsarealer.

Bestemmelsen om transformerstationer i 3. 2, stk. 5, finder tilsvarende anvendelse i sommerhusområder.

Rum, hvori der anbringes iltforbrugende ildsted til opvarmning, jfr. nedenstående, skal have et rumfang af mindst 15 m3.

I alle beboelsesrum, herunder køkken, skal der, for så vidt det pågældende rum ikke har dør direkte til det fri, findes mindst et til det fri oplukkeligt vindue, der med henblik på redning i brandtilfælde skal have en fri lysning i oplukket stand på mindst 0,5 m2 (så vidt muligt 0,5 x 1 m). Køkkener med et rumfang under 10 m3, og hvori der anbringes iltforbrugende ildsted til køkkenbrug, herunder gasildsted, petroleumsapparat, eller lignende, skal af hensyn til tilførsel af frisk luft tillige forsynes med aftræk til det fri.

Husenes fundamenter, etageadskillelser, væg— og tagkonstruktioner skal udføres på forsvarlig måde.

Når der ikke udføres støbt fundament, skal der foretages sikringsforanstaltninger mod indtrængen af rotter, jfr. indenrigsministerietscirkulære af 21. juni 1962.

Indvendig beklædning på vægge og lofter skal udføres af materialer, der ikke yder større tilskud til en brand end 22 mm (1”) sammenpløjet, høvlet fyr, jfr. 6. 1. 7.

Indretning og benyttelse af afløb fra bygninger med dertil knyttede afløbsinstallationer skal ske, i overensstemmelse med

Dansk ingeniørforenings forskrifter vedrørende indretning af afløb (DIF norm, nr. 64). Afløb skal iøvrigt indrettes i overensstemmelsemed forskrifterne i sundhedsvedtægten og andre for vedkommende kommune gældende bestemmelser herom.

Det samme gælder bygningens vandforsyning.


Afskrift af Føllenslev-Særslev kommunes sundhedskommissions skrivelse af 17/8 - 1962.

Ang.: udstykningsplan over matr. nr. 11 og 12. Havnsø by. Føllenslev sogn

Sundhedskommissionen har sammen med kredslægen besigtiget de omhandlede arealer og stiller som meddelt i skrivelse af 14. april 1962 til land­inspektør Knud Valentin, Svinninge som betingelse for sommerhusbebyggelse af området følgende:

  1. Drikkevandsforsyning fra fælles vandværk. Kommissionen anbe­faler, at der optages forhandlinger med Havnsø vandværk.
  2. Etablering af tørklosetter og afløb for almindeligt husspildevand til sivebrønde, idet kommissionen forbeholder sig ret til at tage spørgsmålet om områdets kloakering under overvejelse, såfremt forholdene måtte kræve det, herunder hvis man ønsker at installere vandklosetter.
  3. Det er en betingelse, at de på arealerne etablerede tørklosetter tønnies i overensstemmelse med sundhedsvedtægtens bestemmel­ser, at der tilvejebringes en for hele området fælles natrenovationsordning omfattende et fælles udtømningssted, hvortil forslag må forelægges kommissionen til godkendelse forinden bebyggelse finder sted.

P. s. v. Mogens Ougård (sign.)

Kontakt os

Udfyld formularen, så vender vi tilbage hurtigst muligt.