Deklaration 1970

Printvenlig PDFdeklaration

Fællesdeklaration tinglyst på matr. 4 e, 7 a, 7 æ, 8 a og 11 a, Havnsø By, Føllenslev Sogn, Skippinge Herred, Holbæk Amt.
Tinglyst 16-6-1970: Dokument om benyttelse, bebyggelse, hegn, veje, grundejerforening m.v. matr. 4 e, 7 a, 7 æ, 8 a og 11 a. …..Se M 555 nr. 5052

Mtr. nr., ejerlav. sogn:  Stempel: kr. øre Akt: Skab nr.
(i København kvarter) eller 
(i de sønderjydske landsdele) bd. og
bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn.
  (Udfyldes af 
dommerkontoret)

(Udfyldes af dommerkontoret)


Gade og hus nr.:                           Anmelder:

I anledning af udstykning af sommerhusgrunde af ovennævnte matr. nre. tinglyses følgende bestemmelser som servitutstiftende for nuværende og fremtidi­ge ejere af den del af ejendommene og parceller heraf, der er vist på vedhæftede deklarationsrids:


1. Udstykning og anvendelse.

Udstykningen foretages i overensstemmelse med deklarationsridset, jfr. Føllenslev-Særslev kommunes byplanvedtægt nr. 2. - Parcel­lerne må kun anvendes til sommerhusbeboelse.


2. Veje.

De på ridset viste veje anlægges således:

Vejen fra Havnsø til Vesterlyng ialt ca. l000 m udlægges i 10 me­ters bredde med 6 m kørebane og 2 x 2 ms’ rabat. Arbejdet udføres under kommunens tilsyn. Denne vej anlægges i fællesskab af udstykkerne i områderne vest og nord for vejen med partsfordeling efter antal grunde, dog således, at 3 helårsgrunde er lig 1 sommerhusgrund.

Vejen anlægges på kommunens foranstaltning, når 50% af grundene er solgt på betinget skøde eller når 1/3 af grundene er bebygget, dog senest den 1/lo-1971. Vejen anlægges i overensstemmelse med et af amtsvejvæsenet i forvejen godkendt projekt. - Dog anlægges stræk­ningen fra Havnsø by til adgangsvejen til det nye helårsområde alene på kommunens foranledning og bekostning.

Interne veje udlægges og anlægges af udstykkerne. Stamvejene udlægges i 10 meters bredde og anlægges i 6 meters bredde med 10 cm stabilgrus, øvrige veje udlægges i 6-8 meters bredde og anlægges i 4 meters bredde med 10 cm stabilgrus. Vejene skal være anlagt, når halvdelen af parcellerne er solgt ved betinget skøde eller endeligt skøde, dog senest den 1/10-1971.

Den fremtidige vedligeholdelse af disse veje påhviler grundejerforeningen.


3. Stier og fællesarealer.

Stier og fællesarealer udlægges som vist på ridset. Fællesarealerne afleveres af udstykkerne tilsået med græs og vedligeholdes fremtidigt af grundejerforeningen.

Ingen af fællesarealerne må fremtidigt udstykkes eller bebygges, dog skal det være grundejerforeningen tilladt efter sognerådets nærmere godkendelse, at opføre enkelte bygninger på fællesarealet til even­tuel fælles udnyttelse af beboerne i sommerhusområdet. Alle ejere og brugere af parceller i byplanvedtægtens sommerhusområde samt kom­munens beboere har opholdsret og ret til færdsel til fods ad de private veje og stier samt fællesarealerne.

Justitsministeriets genpartpapir. Til lejekontrakter, servitutdokumenter o.l., fortsættelse af dokumenter, foretgnelse over. pantsatte genstande o.l. (vedr. fast ejendom).


4. Hegn.

Mod veje, stier og fællesarealer har parcelejeren pligt til snarest og indenfor et år - at opsætte egne hegn, hvorved bemærkes, at be­plantning imod veje og stier skal placeres mindst o,4 m fra skel.


5. Vandforsyning.

Udstykkerne forsyner parcellerne med vand fra Havnsø vandværk, og parcelejerne er pligtige at aftage dette vand og deltage i udgifter­ne dertil, samt til medlemskab af vandværket efter dettes vedtægter.


6. Grundejerforening.

Grundejerforeningen skal være fælles for hele sommerhusområdet vest for Havnsø (nyudstykningerne) og skal oprettes senest 1’ juli 1970.

Køberen og efterfølgende ejere af parceller er pligtige at indtræde som medlemmer i grundejerforeningen.

Foreningens formål er at løse de for parcelejerne fælles opgaver, herunder bl.a. vedligeholdelse af veje, evt. kloak- og rensningsanlæg, el- og vandforsyning samt fællesarealer og stier.

Grundejerforeningens bestyrelse skal efter vedtagelse på lovlig ind­kaldt generalforsamling være berettiget til på de enkelte parceller at lade tinglyse tillægsdeklaration vedrørende foreningens forpligtelse som pantestiftere for de af udstykkerne eller af grundejerforeningens generalforsamling fastsatte beløb, dog maksimalt 3500 kr.

6a. Grundejerforeningene vedtægt.

Grundejerforeningens medlemmer er pligtige at overholde foreningens vedtægt, - der indtil andet er lovligt vedtaget på en generalforsam­ling og tiltrådt af sognerådet - lyder således:

1. Foreningen.

Foreningen ledes af en bestyrelse på mindst 3 medlemmer - dog et ulige antal - valgt blandt parcelejerne.

Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal på generalforsamling, med­lemmerne kan kun forpligtes til at betale til fælles goder. Medlemmerne er pligtige at respektere de fælles forpligtelser, der efter generalforsamlingens beslutning pålægges ejendommene.

2.Grundenes anvendelse.

Grundene må alene anvendes til sommerhusbebyggelse. Feriekolonier o.lign. er ikke tilladt, og der må ikke

uden for ferieperioden (1/4 - 3o/9) opstilles campingvogne, telte o.lign. -

Erhvervsskilte må ikke opsættes.

3. Stier og fællesarealer.

Fællesarealerne kan i fremtiden anlægges efter grundejerforeningens ønske, når disse til stadighed sigter imod en

fælles rekreativ anvendelse. Indtil anden anvendelse er bestemt, ved­ligeholdes arealerne ved

græsslåning mindst 2 gange årligt.

4. Bebyggelsens placering og udformning.

Udover beboelshuset tillades opført et udhus og/eller en garage samt et gæstehus. Husenes ydre bygningsdele, herunder tag, døre og vinduer, skal fremtræde i dæmpede farver, der hverken må være skræmmende eller stærkt iøjnefaldende, og som falder sam­men med naturens farver. Blanke eller reflekterende materialer må ikke anvendes.

Til taget må ikke anvendes materialer af grønne eller røde farver, bortset fra græstørv og teglsten.

Sokler holdes sorte - asfalterede eller tjærede - eller udføres i facadens materialer.

Der må kun anvendes nye materialer til udvendige dele.

Der må. ikke på parcellerne opsættes skilte ell. lign., der virker generende eller skæmmende på kvarterets udseende.

5. Hegn.

Der nå overalt kun hegnes med levende hegn indenfor hvilket der kan tillades opsat et luftigt hegn som dyrehegn ell. lign. i en maximal højde af l,2o m. - Parcelejerne er pligtige at tåle en skelbeplantning på indtil 2,5 m’s højde.

Uanset det ikke er tilladt at hegne parcellerne med faste hegn, skal det være tilladt på parcellerne i umiddelbar for­bindelse med bebyggelsen at opstille 1æskærme af murværk, raftehegn, plankeværk ell. lign. i en højde af indtil l,8o m, når længden ikke i nogen retning overstiger 8 m.

6. Spildevandsafledning.

Afledning af spildevand kan kun ske efter indhentet tilladel­se og anvisning af sundhedskommissionen. Det bemærkes, at en eventuel fremtidig ny kloakering af Havnsø by muligvis vil be­virke, at sommerhusområdet da skal egentlig kloakeres.

7. Renovation.

De i området etablerede tørklosetter skal tømmes i overensstemmelse med sundhedsvedtægtens bestemmelser, og der skal oprettes en for hele området fælles natrenovationsordning omfattende et fælles udtømningssted, hvortil forslag må forelægges sundhedskommissionen til godkendelse forinden bebyggelse finder sted.


7. Aflysning.

Grundejerforeningens bestyrelse kan begære aflysning af bestemmelserne i pkt. 6a, når der med sognerådets tiltrædelse lovligt er ved­taget en vedtægt for grundejerforeningen.


8. Undtagelser.

Undtagen fra bestemmelserne i denne deklaration er de på ridset viste parceller af matr. nr. 8a og 11a, hvorpå ejendommenes op­rindelige landbrugsbygninger er beliggende.


9. Påtaleret.

Påtaleret i henhold til nærværende deklaration tilkommer Føllens1ev-Særslev sogneråd, endvidere Holbæk amtsråd, som bygningsmyndighed samt grundejerforeningen, når denne er stiftet, og udstykkerne, så længe de er ejere af parceller.


10. Tinglysning.

Nærværende deklaration tinglyses som servitutstiftende på matr. nr. 7a . Med hensyn til de på ejendommen hvilende pantehæftelser, byrder og servitutter henvises til ejendommens blad i tingbogen.


Som ejer af matr. nr. 4e og 11a :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

den . . . . . . . . . . . . . .


Som ejer af matr. nr. 7a og 7æ :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,

den . . . . . . . . . . . . . .


Som ejer af matr. nr. 8a :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,

den . . . . . . . . . . . . . .


Kan tiltrædes af Føllenslev-Særslev sogneråd.

Føllenslev, den . . . . . . . . . . . .

P.s.v.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

formand.

 

Kontakt os

Udfyld formularen, så vender vi tilbage hurtigst muligt.